Regulamin

Regulamin internetowej hurtowni sztucznej biżuterii www.veela.pl dla konsumentów 

(„Regulamin”) 

 

§1

 1. Właścicielami internetowej hurtowni biżuterii sztucznej www.veela.pl  są Emil Kowalczyk oraz Robert Makowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Bratki” spółka cywilna, Emil Kowalczyk, Robert Makowski z siedzibą w Orońsku przy ulicy Brandta 19, posługujący się numerem NIP: 799-19-03-295,  zwani dalej „Sprzedawcą”.
 2. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki internetowej sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę na rzecz konsumentów w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego. Postanowienia Regulaminu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.
 3. Sklep Internetowy umiejscowiony jest na stronie www.veela.pl
 4. Przed skorzystaniem ze Sklepu Internetowego każdy Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
 5. W celu dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym, konieczne jest aby Kupujący podał, zatwierdził i przesłał do systemu komputerowego Sklepu Internetowego poniższe informacje: login, hasło, imię i nazwisko, e-mail, adres: ulicę, miejscowość, kod pocztowy, kraj, nr telefonu, a także wskazanie adresu na jaki ma nastąpić wysyłka zamówionego towaru jeśli różni się od adresu Kupującego. Aprobata zamówienia przez Sprzedawcę stanowi dowód zawarcia umowy sprzedaży na odległość towarów wyszczególnionych na formularzu zamówienia („koszyk zakupów”) złożonym przez Kupującego. Dniem zawarcia umowy jest dzień zaakceptowania zamówienia przez Sprzedawcę. Zaakceptowanie zamówienia przez Sprzedawcę nastąpi, w ciągu 48 godzin od jego złożenia, na adres e-mail Kupującego.

§2

 1. Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok przez stronę internetową veela.pl po uprzedniej rejestracji i utworzeniu konta Użytkownika. Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć stworzone dla siebie w Sklepie Internetowym konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć zaakceptowanie Regulaminu, zalogowanie się na indywidualne konto Użytkownika i wybór towaru do zakupu z oferty Sprzedawcy ze wskazaniem imienia i nazwiska Kupującego, adresu dostawy z dokładnym nr domu lub/i mieszkania oraz aktualnego nr telefonu. W przypadku, gdy w zamówieniu podano niepełne dane, realizacja zamówienia zostanie wstrzymana aż do czasu uzupełnienia wymaganych danych. Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca potwierdzi je pocztą elektroniczną. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

§3

 1. Wszelkie informacje handlowe, cenniki i reklamy produktów znajdujące się na stronie internetowej sklepu stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy. Żadna informacja, bez względu na jej nazwę, nie może być uznana za ofertę w rozumieniu przepisów prawa.
 2. Wszystkie ceny, w tym ceny jednostkowe są wartościami brutto i zawierają podatek od towarów i usług. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów w każdym czasie.
 3. Każdorazowo do ceny towaru doliczony zostanie koszt dostawy towarów w wysokości zależnej od wybranej przez Kupującego metody dostawy oraz wynikającej z obowiązującej w dniu wysyłki w wybranej firmie kurierskiej ceny dostawy.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena za towary uwzględniająca ewentualnie przyznane rabaty oraz koszt dostawy, o której Kupujący jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia.

§4

Wypełniając formularz zamówienia Zamawiający wskazuje preferowany sposób dostawy zamówienia oraz sposób płatności. Płatności mogą być dokonywane w następujący sposób:

 1. przed wysłaniem zamówienia poprzez płatność elektroniczną:
   • przelew natychmiastowy
   • kartę kredytową lub debetową (Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic).
   • BLIK
   • Google Pay
 2. przed wysłaniem zamówienia poprzez przelew lub wpłatę na rachunek bankowy Sprzedającego:

Bratki s.c., E. Kowalczyk, R. Makowski, ul. Brandta 19, 26-505 Orońsko, POLSKA

Nr rachunku:

Kod SWIFT/BIC: BPKOPLPW

75 1020 4317 0000 5902 0561 7503

Datą dokonania płatności jest data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w formularzu zamówienia

c. przy odbiorze zamówienia (za pobraniem): zapłata za zamówiony towar w pełnej wysokości nastąpi przy jej odbiorze.

§5

 1. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty za zamówienie, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Jeżeli Kupujący zaznaczył, że chce dokonać zapłaty przy odbiorze, Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po potwierdzeniu jego przyjęcia.
 3. Dostawa towarów odbywa się wyłącznie na podstawie zamówienia złożonego z wykorzystaniem Formularza Zamówienia („koszyk zakupów”) umieszczonego na stronie internetowej i określającego, asortyment, ilość zamawianej biżuterii z każdego asortymentu, oraz termin i miejsce dostawy..
 4. Zamówienia realizowane są w terminie do 5 dni roboczych od dnia zaakceptowania zamówienia przez Sprzedawcę. Przez zrealizowanie zamówienia rozumie się wydanie przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej zamówione towary pracownikowi podmiotu za pośrednictwem, którego zamówienie ma być dostarczone.
 5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sprzedawcy. W przypadku niedostępności towaru lub części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 6. Termin dostawy uzależniony jest od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy towaru przesyłką kurierską. Warunki, cena oraz termin dostawy wynikają z regulaminów dostawy podmiotów dostarczających przesyłki i są niezależne od Sprzedawcy.
 7. Za opóźnienie lub niezrealizowanie dostawy Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jedynie, jeżeli takie opóźnienie lub brak realizacji dostawy nastąpi z winy Sprzedawcy. Ponadto, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie, jeżeli nastąpi to z winy osób trzecich (np. na skutek decyzji organów administracji publicznej, zakłóceń w produkcji zamówionego towaru ich producenta, zakłóceń i opóźnień w dostawie zamówionego towaru od ich producenta do Sprzedawcy, opóźnień w dostawie spowodowanych przez firmę kurierską, strajki zaangażowanych do dostawy, braków surowcowych czy też embarg, lub sankcji, jak również okoliczności spowodowanych stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego). Jednocześnie Sprzedawca poinformuje Kupującego o kolejnym terminie dostawy. Niezależenie od uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy, jest on uprawniony do odstąpienia od umowy w sytuacji o jakiej mowa w zdaniu poprzedzającym jeśli spowoduje to opóźnienie w dostawie trwające ponad 14 dni.
 8. W przypadku braku terminowego regulowania zobowiązań przez Kupującego względem Sprzedawcy, może on wstrzymać dostawę zamówionego towaru lub opóźnić jego dostawę do czasu otrzymania należnej mu płatności. Sprzedawca nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z tytułu tak powstałego opóźnienia w dostawie lub w przypadku jej braku.
 9. W przypadku, gdy Kupujący odmawia odebrania zamówionego towaru z jakiegokolwiek powodu, Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty Sprzedawcy za pełne koszty przesyłki (koszty wysłania do Kupującego oraz zwrotu do Sprzedawcy) na podstawie wezwania Sprzedawcy.
 10. Niezależnie od innych postanowień, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji umowy na rzecz Kupującego z przyczyn produkcyjno-technicznych w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W takim przypadku Kupującemu nie będą służyć żadne roszczenia odszkodowawcze względem Sprzedawcy.

§6

 1. Każdorazowo, dostarczanemu towarowi towarzyszyć będzie paragon, chyba że Kupujący zażąda wystawienia faktury.
 2. Możliwość zapłaty ceny w drodze potrącenia jest wyłączona.
 3. Całość dostarczonych Kupującemu towarów pozostaje własnością Sprzedawcy do chwili pełnej zapłaty przez Kupującego płatności należnych Sprzedawcy za dostarczony towar.

§7

 1. Towary objęte zamówieniem przed wysłaniem do Kupującego podlegają dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym. Jednak w przypadku, gdy po otrzymaniu towaru Kupujący znajdzie w nim wady fizyczne, ma prawo do złożenia w Sklepie Internetowym reklamacji.
 2. Reklamacja może zostać złożona w ciągu 2 lat od daty doręczenia Kupującemu zamówienia, a w przypadku towarów używanych w ciągu roku od daty doręczenia Klientowi zamówienia.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie elektronicznej lub w formie pisemnej.
 4. W reklamacji należy obowiązkowo podać: imię i nazwisko Kupującego, dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość), nazwę, numery, ilość, towarów, które są reklamowane, powód reklamacji wraz ze wskazaniem konkretnych wad, wskazanie czy ewentualny zwrot pieniędzy ma zostać dokonany przelewem, wraz z podaniem numeru konta, nr faktury lub paragonu.
 5. Do reklamacji obowiązkowo należy dołączyć towar, który w ocenie Kupującego posiada wady, jak również dowód jego zakupu (faktura lub paragon).
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania Sprzedawca powiadomi Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji i naprawi wadliwy produkt lub wymieni go na wolny od wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu) poinformuje o tym Kupującego i zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne wskazane przez siebie i dostępne w sklepie towary (wedle wyboru Kupującego). W przypadku możliwości naprawy/wymiany towaru Sprzedawca skontaktuje się Kupującym w celu ustalenia terminu oraz trybu dostawy/ wymiany.
 7. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za zasadną zwróci on Kupującemu udokumentowane koszty wysłania produktu wraz z reklamacją.
 8. Sprzedawca nie będzie przyjmował reklamacji wysłanych na inny adres niż wskazany w niniejszym Regulaminie ani wysłanych na jej koszt.
 9. Nie stanowią podstaw reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi przez Klienta w Sklepie Internetowym, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
 10. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod adresem e-mail: sklep@veela.pl 
 11. Towary oferowane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta.
 12. W przypadku chęci skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z gwarancji producenta Kupujący zobowiązany jest do postępowania zgodnie z dokumentem/kartą gwarancyjną produktu znajdującą się w jego opakowaniu.

§8

Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do niego za pobraniem, bez wcześniejszego uzgodnienia z nim warunków zwrotu poprzez pocztę elektroniczną na adres:  sklep@veela.pl

§9

 1. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży i zwrócić towary objęte zamówieniem bez konieczności podawania przyczyn odstąpienia.
 2. Kupujący w celu realizacji uprawnienia, o którym mowa pkt 1 powyżej, powinien w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towarów objętych zamówieniem złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu otrzymanych towarów
 3. Warunkiem przyjęcia zwrotu towaru jest jego odesłanie w stanie niezmienionym.
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu przez Kupującego od umowy znajduje się każdorazowo w przesyłce.
 5. W celu usprawnienia realizacji procedury zwrotu towaru, lub w przypadku braku w przesyłce formularza zwrotu zaleca się aby Kupujący wypełnił we właściwy sposób formularz zwrotu, znajdujący się na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient powinien przesłać na następujący adres BRATKI s.c. E. Kowalczyk, R. Makowski, ul. Nadrzeczna 7A, Hala 1 EACC B48, 05-552 Jabłonowo, bądź na adres mailowy: sklep@veela.pl
 7. Odstąpienie od umowy odbywa się na koszt Kupującego. Sprzedawca nie będzie przyjmował korespondencji wysłanej do niej na jej koszt oraz za pobraniem.
 8. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu omówienia szczegółów zwrotu ceny zapłaconej przez Kupującego.
 9. Sprzedawca gwarantuje Kupującemu zwrot równowartości ceny zakupionych towarów. Środki pieniężne zostaną wysłane do Kupującego w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwracanych przez Kupującego towarów przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

§10

 1. W stosunku do osoby, która nie przestrzega podstawowych zasad Regulaminu oraz przyczynia się do zmniejszenia zaufania do portalu w szczególności zamawia towar, a następnie go nie odbiera, udostępnia własne konto osobom do tego nieuprawnionym, jej działania szkodzą innym osobom, podmiotom lub internetowej hurtowni sztucznej biżuterii www.veela.pl, korzysta z usług w niedozwolonych celach lub ich nadużywa oraz podejmuje działania konkurencyjne do działalności internetowej hurtowni biżuterii sztucznej prowadzonej przez Sprzedawcę lub stosuje działania konkurencyjne wobec klientów  platformy, Sprzedawca ma prawo:
  1. wystosować upomnienie do użytkowników kont założonych na portalu;
  2. ograniczyć korzystanie z internetowej hurtowni sztucznej biżuterii  www.veela.pl
  3. do czasowego zablokowania dostępu;
  4. do dezaktywacji konta.
 2. Rodzaj sankcji uzależniony jest od stopnia i rodzaju naruszenia Regulaminu. W przypadku ostatecznego zablokowania konta, można domagać się jego przywrócenia. Jednakże od momentu zablokowania konta jego użytkownik nie ma prawa do korzystania z internetowej hurtowni sztucznej biżuterii www.veela.pl przy pomocy innych kont, ani też do ponownego zarejestrowania się. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia takich działań, zostaje niezwłocznie zablokowane konto. Nadto zostają podjęte stosowne działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działania polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.  Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy o każdorazowej zmianie swojego miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu, uważane są za skuteczne. 

§11

 1. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

§12

 1. Spółka informuje, że dane osobowe Kupujących będą przechowywane w zbiorach danych Sklepu Internetowego, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”)”).
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne do dokonania rejestracji w Sklepie Internetowym, realizowania przez Sprzedawcę zamówień Kupującego w Sklepie Internetowym.
 4. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień składanych przez Kupującego w Sklepie Internetowym, jak również w celu prowadzenia akcji promocyjnych, marketingowych i reklamowych Sprzedawcy, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach RODO oraz krajowych przepisach o ochronie danych osobowych.
 5. Odbiorcami danych osobowych Kupujących mogą być:
  1. w przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy
  2. Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności w formie elektronicznej w Sklepie internetowym.
 6. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, prawo do ich poprawiania, jak również prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia.
 7. Sprzedawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne, które spełniają wymagania RODO w zakresie przetwarzanych danych osobowych, w tym powierzonych w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, gwarantując tym danym wysoki poziom ochrony. Sprzedawca zobowiązuje się do zabezpieczenia powierzonych danych osobowych przed ujawnieniem lub udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, a także do stosowania procedur zapobiegających przekazywaniu lub udostępnianiu takich danych osobom nieupoważnionym.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się ujawniać powierzone mu dane osobowe wyłącznie upoważnionym osobom będącym jego pracownikami lub zleceniobiorcami, jednakże ponosi za nich wyłączną i pełną odpowiedzialność w zakresie zapewnienia ochrony tych danych na zasadach określonych w zakresie przewidzianym przepisami prawa oraz w Regulaminie.
 9. Na pisemne żądanie Kupującego Sprzedawca jest zobowiązany do udzielenia w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 3 dni robocze, informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych, w tym m.in. co do sposobu przetwarzania tych danych, a także co do zastosowanych przy przetwarzaniu danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych.

§13

 1. Poprzez korzystanie ze Sklepu Internetowego Kupujący wyraża zgodę na korzystanie przez Sklep Internetowy z tzw. Cookies stanowiących dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych, w tym ze Sklepu Internetowego, zawierające nazwę strony internetowej z której pochodzą, dane o czasie ich przechowywania na danym urządzeniu, informacje o statystyce, parametrach oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 2. Sprzedawca niniejszym informuje, że:
  1. jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika-Kupującego Cookies oraz uzyskującym do nich wyłączny dostęp;
  2. w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego w komputerze Kupującego zapisywane są Cookies, co jest konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa, prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz efektywnego korzystania ze Sklepu Internetowego przez Kupującego;
  3. zawartość Cookies nie obejmuje danych osobowych i nie pozwala na identyfikację Kupującego;
  4. Kupujący, korzystając z informacji o sposobach obsługi Cookies zamieszczonych w ustawieniach wykorzystywanej przez siebie przeglądarki internetowej, mogą dokonać w każdym czasie zmiany standardowych ustawień dotyczących Cookies w szczególności w celu zablokowania automatycznej obsługi Cookies lub uzyskiwania informacji o każdorazowym zamieszczeniu Cookies w urządzeniu Kupującego;
  5. ograniczenia w stosowaniu Cookies mogą wpłynąć negatywnie lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

§14

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia przez Kupującego zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Kupującego zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344) na adres mailowy oraz w formie wiadomości sms na nr telefonu wskazany w formularzu zamówienia.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275) i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 287).
 3. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu z mocy  prawa  lub ostatecznego  albo  prawomocnego  orzeczenia  jakiegokolwiek  organu administracyjnego  lub sadu,  zostaną  uznane  za  nieważne  lub  nieskuteczne,  pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują pełną moc i skuteczność. Postanowienia nieważne  lub nieskuteczne zostaną zastąpione postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni  skutecznymi, które  wywołują  skutki prawne  zapewniające  możliwie  zbliżone  do pierwotnych korzyści gospodarcze dla Sprzedawcy oraz Kupującego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu po wcześniejszym poinformowaniu Kupującego. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia udostępnienia na stronie internetowej Sklepu Internetowego zmienionego Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.03.2023 roku.
 1. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: veela.pl, ul. Nadrzeczna 7A, Hala 1 EACC B48, 05-552 Jabłonowo,  adres e-mail: sklep@veela.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: .....

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) :

Data:

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

do góry
projekt i realizacja: Maxsote - profesjonalne sklepy internetoweoprogramowanie: Shoper
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl